Els criteris marquen els compromisos ètics de totes les gestores  membres de la Xamec.

Productes

Cadascuna de les gestores tenim un compromís ferm amb els següents aspectes:

 • Treballar amb planificació de cultius amb els nostres proveïdors.
 • Potenciar i facilitar la compra directa proveïdor-clientela.
 • Facilitar els nostres consums reals de productes ecològics i els de compra directa i de proximitat.
 • Fer feina conjunta per potenciar el treball en grup i per un bé comú (especialment de cara a la producció i la pagesia) més enllà dels interessos personals de cada gestora.

Les gestores de la Xamec hem de complir amb els següents objectius mesurables i demostrables:

 • Compra directa a la producció.
 • 100% de producte ecològic en:
  • Fruita
  • Verdura
  • Llegum
  • Cereal (pasta, arròs, cuscús, mill)
  • Iogurt
  • Ous ecològics i, si és possible,també frescos (pot haver-hi escoles on no ho autoritzi sanitat o la pròpia escola)

Qualsevol excepció ha de ser contemplada i quantificable i s’ha de poder explicar amb arguments.

En el cas del peix ens comprometem a no oferir:

 • Tilapia, perca o panga.
 • Peix de piscifactoria d’aigua dolça

També ens comprometem fermament amb el consum de proteïna vegetal, que ha d’estar normalitzada dins els menús que ofereix cada gestora.

 • Aquest compromís amb els dies de proteïna vegetal s’ha de poder valorar i quantificar.
 • Cal fer una introducció gradual segons cada escola.
 • Cal poder demostrar les excepcions en el cas de gestores que no ofereixin l’opció de proteïna vegetal als seus menús.

Transparència

És fonamental ser transparents i per això ens comprometem a sotmetre’ns a auditories que es facin públiques, per tal de garantir al màxim la qualitat que entenem que les gestores de menjadors han de tenir.

Concretament, les gestores ens comprometem a:

 • Realitzar una auditoria anual amb “Intereco” a partir del curs escolars 2021-2022.
 • L’empresa gestora haurà d’aclarir si en alguna de les seves escoles no s’ofereixen menús ecològics.
 • En el cas de gestores que gestionin cinc escoles o més, i que no ofereixen l’opció ecològica a totes les seves escoles, es demana un projecte d’un 51% mínim de menús ecològics/dia  per poder ser membre de la Xamec. Des de la Xamec  es donarà suport i assessorament  per tal d’augmentar aquest percentatge i defensar amb una argumentació clara perquè no s’ofereixen menús ecològics a la resta d’escoles de l’empresa gestora.
 • En aquests casos, les gestores adquireixen un compromís vista a 3 anys d’augmentar el percentatge de menús ecològics.